Knihovna křesťanské literatury

 
Světec dne
25. září 2018 předchozí den následující den

sv. Kleofáš, mučedník

z I. stol.

Byl jedním ze 72 učedníků Pána Ježíše. V den zmrtvýchvstání Páně šel se svým druhem do Emauz a Ježíš se k nim přidal, pokáral jejich nedůvěru, poučil je a povzbudil. Odňal jejich zármutek a u stolu, ke kterému jej pozvali, se jím dal poznat. Jak sv. Jeroným udává, Kleofáš měl v Emauzích dům a podle tradice byl pro hlásání evangelia od židů zavražděn v domě, kde stoloval s Ježíšem.

Kleofáš je obrazem našeho osamocení, když zapomínáme, že Ježíš stále kráčí po našem boku. Využívaje pozemské cesty života k hovoru s ním, aby na konci splnil naši prosbu a zůstal s námi.